Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Transfer ryzyka


Transfer ryzyka - Ma formę zarobkową, gdyż ubezpieczyciel otrzymuje zań składkę.

Umowa ubezpieczenia jest wiec umową opisaną przez dwa elementy:
- Składkę P płaconą przez ubezpieczającego po zawarciu umowy,
- Wyrównanie X, które otrzymuje ubezpieczony, gdy podczas trwania umowy zajdą określone okoliczności; X jest zmienną losowa o dystrybuancie dystrybuancie F (X).

W analizie finansowej ubezpieczyciela dogodnie jest rozróżnić trzy klasy nabywców ubezpieczeń. Podział ten jest uwarunkowany wymogiem przeprowadzania specyficznej analizy teoretycznej dla każdej z nich, stosowaniem różnych typów rekompensat wypłacanych przez ubezpieczyciela oraz różnym stopniem wymaganej interwencji państwa poprzez regulacje prawne i ochronę instytucjonalną.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Transfer ryzyka:

  • Analiza ryzyka - Skład pracy: definicja ryzyka, kryteria podziału - podział ogólny (właściwe,...
  • Ryzyko w zarządzaniu - Skład pracy: przesłanki podejmowania decyzji, definicja ryzyka, jego źródła dla...
Inne tematy w słowniku:

Czynniki ryzyka: (definicja nr 1543)

Za główne czynniki ryzyka należy przyjąć niebezpieczeństwo i hazard. Przez niebezpieczeństwo należy rozumieć przyczyny lub źródła straty. Hazard jest natomiast... (...)

Ryzyko prawne: (definicja nr 1542)

Związane z możliwością poniesienia strat w wyniku prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności wykraczającej poza ramy odpowiednich przepisów prawnych lub regulacji i... (...)

Ryzyko biznesowe: (definicja nr 1541)

Związane z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarcza i powstające w wyniku określonych decyzji inwestycyjnych dążących do realizacji określonej strategii rozwoju... (...)

Zobacz też:
Fundusz inwestycyjny
Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnego
Bank Depozytariusz funduszu inwestycyjnego
Agent obsługujący fundusz inwestycyjne
Nabywanie i umarzanie jednostek funduszy inwestycyjnychRSS - Mapa