Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Ryzyko działalności ubezpieczeniowej


Ryzyko działalności ubezpieczeniowej - Sygnalizowanie zagrożenia upadłością jest szczególnie ważne w działalności ubezpieczeniowej, w której nadzór państwa ukierunkowano na realizację zasady realności ochrony ubezpieczeniowej. Szacowanie prawdopodobieństwa bankructwa towarzystw ubezpieczeniowych było szeroko dyskutowane w wielu pracach.

Klasyczny model ryzyka działalności ubezpieczeniowej wprowadzony przez Gerbera w 1979 roku bazuje na następujących niezależnych obiektach:
- Procesie Poissona N={N(t); t0} z intensywnością α,
- Sekwencji niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Ryzyko działalności ubezpieczeniowej:
Inne tematy w słowniku:

Ryzyko prawne: (definicja nr 1542)

Związane z możliwością poniesienia strat w wyniku prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności wykraczającej poza ramy odpowiednich przepisów prawnych lub regulacji i... (...)

Ryzyko biznesowe: (definicja nr 1541)

Związane z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarcza i powstające w wyniku określonych decyzji inwestycyjnych dążących do realizacji określonej strategii rozwoju... (...)

Kryterium ubezpieczeniowe podziału ryzyka: (definicja nr 1540)

W ramach kryterium ubezpieczeniowego, które związane jest z praktyką ubezpieczeniową, wyróżnia się:

- ryzyko osobowe- odnosi się do zagrożenia... (...)

Zobacz też:
Transfer ryzyka
Fundusz inwestycyjny
Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnego
Bank Depozytariusz funduszu inwestycyjnego
Agent obsługujący fundusz inwestycyjneRSS - Mapa