Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Ryzyko bankructwa


Ryzyko bankructwa - Za ryzyko bankructwa przyjmuje się prawdopodobieństwo niewypłacalności podmiotu gospodarczego przy danych warunkach początkowych. Niewypłacalność jako efekt złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa może być wynikiem kumulacji wielu zdarzeń niekorzystnych o charakterze powszechnym, bądź skutkiem zjawiska o charakterze katastroficznym.

Ryzyko duże, które nazwiemy katastrofą, nosi następujące znamiona:
- Prawdopodobieństwa niekorzystnych zdarzeń są bardzo małe (nieprawdopodobność),
- Rozmiary szkód powstających w wyniku takich zdarzeń są bardzo duże (katastroficzność).

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Ryzyko bankructwa:

  • Analiza ryzyka - Skład pracy: definicja ryzyka, kryteria podziału - podział ogólny (właściwe,...
Inne tematy w słowniku:

Ryzyko biznesowe: (definicja nr 1541)

Związane z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarcza i powstające w wyniku określonych decyzji inwestycyjnych dążących do realizacji określonej strategii rozwoju... (...)

Kryterium ubezpieczeniowe podziału ryzyka: (definicja nr 1540)

W ramach kryterium ubezpieczeniowego, które związane jest z praktyką ubezpieczeniową, wyróżnia się:

- ryzyko osobowe- odnosi się do zagrożenia... (...)

Ryzyko specyficzne: (definicja nr 1539)

Inaczej niesystematyczne lub wewnętrzne - obejmuje obszar działania danego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane; za najważniejsze przyczyny... (...)

Zobacz też:
Ryzyko działalności ubezpieczeniowej
Transfer ryzyka
Fundusz inwestycyjny
Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnego
Bank Depozytariusz funduszu inwestycyjnegoRSS - Mapa