Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Sposoby pomiaru ryzyka działalności gospodarczej


Sposoby pomiaru ryzyka działalności gospodarczej - Najprostszym sposobem pomiaru ryzyka związanego z działalnością gospodarczą jest wyznaczenie wskaźników ekonomiczno – finansowych oraz obliczenie klasycznych statystycznych miar ryzyka:
- odchylenia standardowego,
- współczynnika zmienności,
- współczynnika asymetrii.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Sposoby pomiaru ryzyka działalności gospodarczej:

  • Analiza ryzyka - Skład pracy: definicja ryzyka, kryteria podziału - podział ogólny (właściwe,...
Inne tematy w słowniku:

Kryterium ubezpieczeniowe podziału ryzyka: (definicja nr 1540)

W ramach kryterium ubezpieczeniowego, które związane jest z praktyką ubezpieczeniową, wyróżnia się:

- ryzyko osobowe- odnosi się do zagrożenia... (...)

Ryzyko specyficzne: (definicja nr 1539)

Inaczej niesystematyczne lub wewnętrzne - obejmuje obszar działania danego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane; za najważniejsze przyczyny... (...)

Ryzyko systematyczne: (definicja nr 1538)

Inaczej zewnętrzne - determinowane przez siły zewnętrzne i nie podlegające kontroli podmiotu, który jest w jego zasięgu; ryzyko to jest... (...)

Zobacz też:
Ryzyko bankructwa
Ryzyko działalności ubezpieczeniowej
Transfer ryzyka
Fundusz inwestycyjny
Towarzystwo Funduszu InwestycyjnegoRSS - Mapa