Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Fundusze rynku pieniężnego


Fundusze rynku pieniężnego - Zaliczane są do funduszy bezpiecznych. Podobnie jak w przypadku funduszy obligacji, niemalże całościowy skład portfela stanowią papiery dłużne Skarbu Państwa. Różnica polega na długości okresu zapadalności papierów dłużnych, który w przypadku rynku pieniężnego jest krótszy od 1 roku.

Ryzyko takiej inwestycji nie występuje, zaś oczekiwana stopa zwrotu zbliżona jest do odsetek uzyskanych z 3 miesięcznych depozytów bankowych.
Fundusze rynku pieniężnego polecane są w okresach kilkumiesięcznych jako alternatywa dla krótkoterminowych lokat bankowych.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Fundusze rynku pieniężnego:
Inne tematy w słowniku:

Działalność agencyjna w ubezpieczeniach: (definicja nr 1466)

Założenia:

1. Zakład ubezpieczeń może korzystać z pośrednictwa ubezpieczeniowego polegającego na wykonywaniu czynności związanych z wykonywaniem czynności faktycznych lub... (...)

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych: (definicja nr 1465)

Wyróżniamy:

1. gwarancje kontraktowe - zabezpieczające wykonanie kontraktu, w tym zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, usunięcia wad... (...)

Gwarancja ubezpieczeniowa: (definicja nr 1464)

Jest to zobowiązanie zakładu ubezpieczeń w zamian za składkę do uregulowania należności wobec beneficjenta, kiedy dłużnik (który jest zleceniodawcą w... (...)

Zobacz też:
Fundusze zamknięte
Ubezpieczony
Cena usługi ubezpieczeniowej
Podział ubezpieczeń
Istota zarządzaniaRSS - Mapa