Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Fundusze papierów dłużnych


Fundusze papierów dłużnych - Fundusz papierów dłużnych inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie, których udział w aktywach powinien być nie mniejszy od 66%. Fundusz nie może inwestować w akcje z wyjątkiem specyficznych okoliczności, np. nabycia akcji w wyniku konwersji długu.

Zastosowanie instrumentów pochodnych jest dopuszczalne m.in. dla zabezpieczenia przed ryzykiem, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego funduszu, przy czym nie może powodować obniżenia ekspozycji funduszu na poszczególne rynki (w tym rynek papierów o stałym dochodzie, rynek obligacji przedsiębiorstw, region geograficzny, rynek walutowy) poniżej minimalnego poziomu przewidzianego dla poszczególnych kategorii.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Fundusze papierów dłużnych:
Inne tematy w słowniku:

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych: (definicja nr 1465)

Wyróżniamy:

1. gwarancje kontraktowe - zabezpieczające wykonanie kontraktu, w tym zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, usunięcia wad... (...)

Gwarancja ubezpieczeniowa: (definicja nr 1464)

Jest to zobowiązanie zakładu ubezpieczeń w zamian za składkę do uregulowania należności wobec beneficjenta, kiedy dłużnik (który jest zleceniodawcą w... (...)

Ubezpieczenia finansowe: (definicja nr 1463)

Obejmują (w węższym znaczeniu):
- ubezpieczenia kredytów
- wydawanie gwarancji ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia finansowe obejmują w szerszym znaczeniu:
- ubezpieczenia... (...)

Zobacz też:
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze zamknięte
Ubezpieczony
Cena usługi ubezpieczeniowej
Podział ubezpieczeńRSS - Mapa