Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Metody probabilistyczno-statystyczne


Metody probabilistyczno-statystyczne - Metody probabilistczno-statystyczne stosowane do oceny ryzyka w inwestowaniu związane są z rachunkiem prawdopodobieństwa, ustalaniem oczekiwanych wartości i z metodami statystycznymi. Zastosowanie tych metod szacowania i pomiaru ryzyka jest znacznie trudniejsze niż zastosowanie metod przedstawionych wcześniej.

Podstawowymi narzędziami tych metod są: rozkład normalny, wskaźniki prawdopodobieństwa występowania określonych zmiennych oraz wariancja i odchylenie standardowe, metoda Monte Carlo i inne.

W rachunku wartości prawdopodobnych wychodzi się z założenia, że istnieje rozkład prawdopodobieństw kształtowania się zmiennych rachunku efektywności inwestycji na określonym oczekiwanym poziomie. Przyjmuje się więc założenie, iż zróżnicowanym wynikom kalkulacji zmiennych można przypisać zróżnicowane prawdopodobieństwa ich występowania w danym horyzoncie czasu.

Metody te często są  wykorzystywane do badania ryzyka wynikającego z kształtowania się rozkładu wpływów i wydatków związanych z realizacją i eksploatacją inwestycji. Chodzi tu o szacowanie oczekiwanej wartości zdyskontowanej netto - NPV.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Zobacz też:RSS - Mapa