Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Model du Ponta


Model du Ponta - Ten szczególny przypadek analizy wskaźnikowej jest przydatny w pokazaniu, jak stopa zysku i rotacja aktywów współdziałają w kształtowaniu wskaźnika rentowności majątku i jak, z kolei, stopa rentowności majątku wraz z polityką długu wpływa na kształtowanie się wskaźnika rentowności kapitału własnego.

Model ten łączy ze sobą elementy analizy finansowej, wskazując na występujące zależności pomiędzy określoną aktywnością przedsiębiorstwa i obrazującymi ją wskaźnikami.

Informuje o efektywności poszczególnych działań przedsiębiorstwa.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Model du Ponta:

  • Innowacje w produkcji - Skład opracowania: definicja innowacyjności, Joseph Schumpeter o innowacjach, proces innowacyjny...
  • Podstawy ekonometrii - Opracowanie omawia podstawowe informacje dotyczące ekonometrii i modeli ekonometrycznych (podział...
  • Style kierowania - Zawartość opracowania: czynniki wpływające na skuteczność przywództwa, przywództwo jako proces...
  • Modele zachowań konsumenta - Skład pracy: istota i podstawowe założenia modeli zachowań konsumenta, charakterystyka...
Inne tematy w słowniku:

Monopol a konkurencja doskonała: (definicja nr 1141)

Porównanie:
- przedsiębiorstwo konkurencyjne wytwarza w stanie równowagi więcej produkcji, niż monopol (Qk > Qm)
- cena sprzedaży monopolu jest... (...)

Dyskryminacja cenowa: (definicja nr 1140)

Ma miejsce wówczas, kiedy ten sam produkt sprzedawany jest, w tym samym miejscu i czasie, po różnych cenach.

Krótkookresowa równowaga monopolu: (definicja nr 1139)

Biorąc pod uwagę koszty produkcji oraz kształtowanie się przychodów monopol poszukuje optymalnej kombinacji między ceną i wielkością produkcji, tzn. takiej... (...)

Zobacz też:
Metoda wielkiego koła
Kanał eurologistyczny
Kanał eurologistyczny synchroniczny
Eurokorytarze transportowe
Konflikt w organizacjiRSS - Mapa