Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Podział papierów wartościowych


Podział papierów wartościowych - Wyróżniamy:

a) z punktu widzenia gwarantowanych praw i roszczeń z tytułu posiadanych papierów:
a. z tytułu towarów – papiery rynku towarowego – dowody składowe, listy załadowcze, gwaranty,
b. z roszczeń krótkoterminowych – papiery rynku pieniężnego – weksle, czeki, bony skarbowe, certyfikaty depozytowe,
c. z roszczeń długoterminowych – papiery rynku inwestycyjnego – akcje, obligacje, listy zastawne.

b) ze względu na formy przenoszenia praw własności z papieru wyróżniamy dokumenty:
a. na okaziciela (proste przeniesienie praw przez wręczenie),
b. imienne (przeniesienie praw na drodze pisemnej),
c. na zlecenie (przeniesienie praw w formie uproszczonej, tzw. indosu, dotyczy tylko weksli i czeków;

c) ze względu na korzyści, jakie przynoszą posiadaczom:
a. o charakterze rozliczeniowym (weksle i czeki) – możliwość szybszego rozliczania,
b. o charakterze lokacyjno – pożyczkowym (obligacje, list zastawny i inne oprócz weksli, czeków i akcji) - odsetki,
c. o charakterze udziałowym (akcje) – partycypacja w dywidendzie.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Podział papierów wartościowych:
Inne tematy w słowniku:

Franszyza redukcyjna: (definicja nr 1078)

To każdorazowe pomniejszenie odszkodowania o określoną kwotę lub o procent sumy ubezpieczenia. Cel - ma ona wyeliminować pokrywanie strat, które... (...)

Odszkodowanie: (definicja nr 1077)

To przekazanie strumienia na pokrycie strat; świadczenie – dotyczy ryzyk osobowych, ubezpieczenia na życie, osobowe.

Odszkodowanie (majątkowe) może być... (...)

Składka ubezpieczeniowa: (definicja nr 1076)

Cena usługi ubezpieczeniowej, zależy od sumy ubezpieczenia; jest podawana przeciętnie dla danego ryzyka. Jej wysokość zależy od wypadkowości, posiadanego doświadczenia,... (...)

Zobacz też:
Podziały obligacji
Obligacja rewidowalna
Ceny walorów - akcji
Cechy akcji
Ryzyko płynnościRSS - Mapa