Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Styl autokratyczny


Styl autokratyczny - Zakłada, że najważniejszy w strukturze grupy jest lider. Styl ten wiąże się często z określonymi cechami osobowości lidera grupy, czyli z tzw. osobowością autorytarną. Kierownik autokratyczny na ogół sam podejmuje decyzje za grupę jako całość i poszczególnych jej członków. Stosuje przy tym dużo kar, bez wyjaśniania motywów ich stosowania. Sam nie bierze udziału w pracach grupy, sprowadzając kontakt z ma tylko do formalnego dozorowania. Nie dopuszcza dyskutowania swoich poleceń, ani nie zasięga opinii na temat sposobów wykonania zadania. Z badań wynika, że ten styl w warunkach normalnych jest uciążliwy dla grupy i mało efektywny. Jednak w sytuacji zagrożenia zewnętrznego grupy (np. konkurencja) jest preferowany jako bardzo skuteczny.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Styl autokratyczny:

  • Style kierowania i kierownicy - Opracowanie zawiera zbiór zagadnień i definicji: kierownik autokrata, autokrata surowy,...
  • Style kierowania - Zawartość opracowania: czynniki wpływające na skuteczność przywództwa, przywództwo jako proces...
  • Psychologia zarządzania - Skład pracy: definicja kierowania (wraz ze schematem graficznym), wyjaśnienie pojęć:...
Inne tematy w słowniku:

Problemy globalne: (definicja nr 1025)

Określenie stosowane do problemów, które odnoszą się do całej ludzkości, ich skala ma charakter ponadpaństwowy, ponadregionalny, odznaczają się olbrzymią wagą... (...)

Abraham Maslow: (definicja nr 1024)

Na podstawie badań autor słynnej hierarchii potrzeb A. Maslow dowodzi, że ludzie posiadają o wiele większy potencjał niż im się... (...)

Artefakty: (definicja nr 1023)

Są najłatwiejszymi do określenia składnikami kultury organizacyjnej. Mają one bezpośredni wpływ na zachowanie człowieka w organizacji. Dotyczą one stosunku człowieka... (...)

Zobacz też:
Styl liberalny
Styl demokratyczny
Public relations (PR)
Wewnętrzne PR
Zewnętrzne PRRSS - Mapa